Μητροπόλεως 42 Τ.Κ. 10563 Αθήνα
210 3259233-34
210 3259239
info@kaele.gr

Το Κ.Α.ΕΛ.Ε

Υλοποιεί Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης για απασχολούμενους στο εμπόριο, αυτοαπασχολούμενους εμπόρους και ανέργους

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αναζήτηση επιστημονικών συνεργατών - συγγραφέων για την συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού

Ημ. δημοσίευσης 4/7/2017
 
 Το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.) είναι ο φορέας στον οποίο έχει ανατεθεί η υλοποίηση μέρος των ενεργειών στο Έργο με  κωδικό «EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) περιόδου 2014-2020 με  τίτλο: «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΛΑΡΙΣΑ ΑΒΕΕ» ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ 47 ΤΗΣ NACE ΑΝΑΘ. 2 (ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ ) ΣΤΙΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ NUTS 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (EL12) ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (EL14)».
Ειδικότερα, στην Ενέργεια Β.1 «Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση», η οποία θα υλοποιηθεί από τους εξής συμμετέχοντες φορείς υλοποίησης: το Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (ΚΑΕΛΕ), το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΓΣΕΒΕΕ (ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ) και το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΝΕ ΓΣΕΕ (ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ), υπό τη συνολική ευθύνη του Ε.Ι.Ε.Α.Δ., θα παρασχεθούν στους ωφελούμενους του Έργου υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης. H συνολική διάρκεια κάθε προγράμματος κατάρτισης που θα υλοποιηθεί θα είναι τριακόσιες (300) ώρες. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα, θα πραγματοποιηθούν με συμβατική μέθοδο σε πιστοποιημένες αίθουσες διδασκαλίας και πιστοποιημένες αίθουσες πληροφορικής
Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η αναζήτηση επιστημονικών συνεργατών - συγγραφέων για την συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού συναφούς περιεχομένου και συνοδευτικών υλικών για τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

Α/Α Θεματικές ενότητες Ώρες   Οριζόντιες και διαπροσωπικές δεξιότητες   1 Δεξιότητες συνεργασίας / ομαδικής εργασίας 18 Δεξιότητες επικοινωνίας 18 Δεξιότητες κατανόησης και επίλυσης προβλημάτων 18 2 Δεξιότητες οργάνωσης και προγραμματισμού 18 Δεξιότητες επιχειρηματικότητας / Κοινωνικής Οικονομίας 28   Ψηφιακές δεξιότητες   3 Νέες ψηφιακές δεξιότητες (social media, ebanking etc) 30

Οι επιστημονικοί συνεργάτες – συγγραφείς θα βασιστούν σε εκπαιδευτικά υλικά που αναπτύχθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν σε πρότερα έργα εκπαίδευσης – κατάρτισης στο πλαίσιο εγκεκριμένων πράξεων που υλοποιήθηκαν κατά την 4η προγραμματική περίοδο (2007-2013) από τους συμμετέχοντες φορείς υλοποίησης της ενέργειας Β.1 του παρόντος έργου και θα τα προσαρμόσουν, σύμφωνα με τις ανάγκες του παρόντος Έργου, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως εκπαιδευτικά υλικά στα προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης.
 
Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και δήλωση συμμετοχής βλ. την παρακάτω Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιστημονικούς συνεργάτες - συγγραφείς για τη συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού