ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΙΕΚ (κωδ. ΟΠΣ/MIS 5069416)

Αντικείμενο της Πράξης είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος ένταξης των εκπαιδευόμενων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) στην αγορά εργασίας μέσω της απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας με πρακτική άσκηση. Μέσω της δράσης προβλέπεται να ωφεληθούν 2.000 εκπαιδευόμενοι από δημόσια Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων καθώς και ιδιωτικά Ι.Ε.Κ., οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει το θεωρητικό μέρος των σπουδών τους, ενώ δεν έχουν πραγματοποιήσει το εξάμηνο της πρακτικής άσκησης και ως εκ τούτου δεν έχουν λάβει την αντίστοιχη πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Στο πλαίσιο της δράσης προβλέπονται τα εξής: η παροχή διά ζώσης θεωρητικής κατάρτισης σε οριζόντιες επαγγελματικές και κοινωνικές δεξιότητες (π.χ. προετοιμασία για συνεντεύξεις, σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, επιχειρηματικότητα, επικοινωνία, κ.λπ.) προς όλους τους εκπαιδευόμενους, η δημιουργία κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού για το πρόγραμμα θεωρητικής εκπαίδευσης, η ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας με στόχο τη σύζευξη μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης θέσεων πρακτικής άσκησης, δηλαδή μεταξύ των επιχειρήσεων που προσφέρουν θέσεις πρακτικής άσκησης και των δικαιούχων που αναζητούν θέσεις, η εξεύρεση θέσεων πρακτικής άσκησης στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας για 2.000 εκπαιδευόμενους Ι.Ε.Κ., η σύζευξη των 2.000 εκπαιδευόμενων Ι.Ε.Κ. με αντίστοιχες θέσεις σε επιχειρήσεις βάσει συγκεκριμένου συστήματος/μεθοδολογίας και η υλοποίηση πρακτικής άσκησης διάρκειας 6 μηνών για τους αποδέκτες του προγράμματος.

Στο πλαίσιο της Πράξης οι οργανώσεις-δομές των κοινωνικών εταίρων ΙΝΕ & ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ, ΙΜΕ/ΓΣΕΒΕΕ, ΚΑΕΛΕ/ΕΣΕΕ, καθώς και ο ΕΟΠΠΕΠ συμπράττουν για την υλοποίησή της. Η συνένωση δυνάμεων των παραπάνω φορέων που εκπροσωπούν τις δυνάμεις της εγχώριας αγοράς εργασίας και της πραγματικής οικονομίας σε συνδυασμό με το ανθρώπινο -επιστημονικό και διοικητικό- δυναμικό τους, την πολύχρονη εμπειρία και την τεχνογνωσία τους σε ομοειδή ή συναφή έργα, ανταποκρίνονται πλήρως τόσο στις ποσοτικές όσο και στις ποιοτικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί για την επιτυχή υλοποίηση του έργου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

Περισσότερα εδώ

Leave a Reply

*